Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. RC Racing Twente: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
B. Consument: wederpartij van RC Racing Twente die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
C. Afnemer: wederpartij van de RC Racing Twente handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf
D. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de RC Racing Twente en consument/afnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen en overeenkomsten van consument/afnemer, gedaan bij RC Racing Twente.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod door de consument / afnemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van de bestelling via de internetsite van de RC Racing Twente of door het aankopen van goederen in de winkel. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat RC Racing Twente de bestelling in behandeling heeft genomen.
3.2 Er geldt geen minimum bestelbedrag voor consument / afnemer. RC Racing Twente heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours, te verbinden.
3.3 Na het in behandeling nemen van de geplaatste bestelling wordt z.s.m. een factuur naar consument / afnemer gemaild.
3.4 RC Racing Twente is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden indien hij gegronde redenen heeft te vrezen dat de consument / afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Deze grond kan zijn een concrete en recente negatieve ervaring van RC Racing Twente met consument / afnemer.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn inclusief 21% B.T.W., exclusief kosten van verpakking, vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdrage.
4.2 De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
4.3 De op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.
4.4 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is RC Racing Twente bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
4.5 RC Racing Twente is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

Artikel 5 Betaling en incasso

5.1 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:
A. Vooruitbetaling: consument / afnemer kan het totaalbedrag overmaken op onze bankrekening t.n.v. RC Racing Twente te Enschede, met vermelding van het bestellingnummer.

B. Paypal of IDeal: consument / afnemer kan het bedrag via internet d.m.v. Paypal of IDeal betalen.
C. Contant: consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag contant voldoen bij afhaling van de producten.
D. Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag per pin transactie voldoen bij afhaling van de producten.
E. Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag, indien dit schriftelijk overeen is gekomen tussen partijen, voldoen bij aflevering.
5.2 In geval van wanbetaling van de consument / afnemer draagt RC Racing Twente na het verstrijken van een redelijke termijn, haar vordering over aan haar incassobureau en heeft daarmede het recht om de in redelijkheid gemaakte incassokosten te vermeerderen met de wettelijke rente.
5.3 Indien consument / afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is deze van rechtswege in verzuim. Consument / afnemer is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat consument / afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
5.4 Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van consument / afnemer.
5.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van consument / afnemer.

Artikel 6 Levering

6.1 Levering door RC Racing Twente vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder of bij afhaling door consument / afnemer.
6.2 Alle leveringen van RC Racing Twente worden bezorgd door TNT post en worden, tenzij anders overeengekomen, standaard niet verzekerd verstuurd.
6.3 Verzendingen geschieden voor rekening en risico van consument /afnemer. RC Racing Twente regelt de wijze van verzending.
6.4 RC Racing Twente levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld.
6.5 Verzending vindt plaats binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling indien de goederen op voorraad zijn.

6.6 Goederen welke door onze leverancier worden nageleverd, worden zsm nagestuurd.

6.7 Overschrijding van enige leveringstermijnen geeft consument/ afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
6.8 De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal RC Racing Twente de consument / afnemer hiervan op de hoogte stellen. Beide partijen zijn dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
6.9 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, kan RC Racing Twente (indien consument / afnemer dit wenst) een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.
6.10 Indien een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd kan de consument / afnemer dit binnen 14 dagen aan RC Racing Twente melden, en wordt de aflevering eventueel op de kosten van RC Racing Twente aangevuld of opnieuw verricht.

Artikel 7 Retourrecht

7.1 Consument / afnemer heeft het recht binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de levering te retourneren. Teruggezonden artikelen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd door RC Racing Twente, deze worden geweigerd of de kosten worden bij de consument /afnemer in rekening gebracht. Ook pakketten onder rembours worden zonder voorgaand overleg geweigerd.
7.2 Consument / afnemer dient te allen tijde contact op te nemen met RC Racing Twente indien deze één of meerdere artikelen wil retourneren.
7.3 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt RC Racing Twente de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
7.4 Wanneer de door RC Racing Twente afgeleverde artikelen niet binnen de ‘zichttermijn’ van artikel 8.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
7.5 Retourzending van artikelen is voor eigen risico van consument / afnemer. RC Racing Twente adviseert consument / afnemer dan ook bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

Artikel 8 Garantie

8.1 RC Racing Twente garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende drie maanden na aflevering. Indien gewenst kan RC Racing Twente consument / afnemer vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en de oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren.
8.2 De verzendkosten voor het sturen van een nieuw of gerepareerd artikel niet vergoed door RC Racing Twente. Let op: RC Racing Twente is niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kan consument/ afnemer de producten met verhoogd aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder.
8.3 Garantie- aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij RC Racing Twente worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
8.4 RC Racing Twente zal het artikel repareren, vervangen of vergoeden indien er aan de in 8.3 gestelde voorwaarden is voldaan.
8.5 Deze garantie is niet van toepassing indien:
A. er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht;
B. er sprake is van gebreke die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik;
C. het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
D. RC Racing Twente niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken en het gebrek eventueel te herstellen;

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van RC Racing Twente met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
9.2 Consument / afnemer vrijwaart RC Racing Twente voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan RC Racing Twente toerekenbaar is.
9.3 RC Racing Twente is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
9.4 Indien RC Racing Twente in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag van de terzake doende factuur.

Artikel 10 Overmacht

10.1 RC Racing Twente en consument / afnemer kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop RC Racing Twente geen invloed kan uitoefenen, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 11 Ontbinding

11.1 RC Racing Twente is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
A. consument / afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
B. na het sluiten van de overeenkomst RC Racing Twente ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument / afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument / afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
11.2 Voorts is RC Racing Twente bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
12.3 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden berecht door de Nederlandse rechter.

Artikel 13 Slotbepaling

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 14 Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van ontvangst van de goederen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
U kunt hiervoor gebruikmaken van een modelformulier voor herroeping welke per mail op te vragen is, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere
wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Voor terugbetaling per bank hebben we het IBAN nummer nodig.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 15 Privacybeleid
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van rcracingtwente.nl. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. rcracingtwente.nl verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.